Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kráľov Brod a s majetkom štátu, ktorý obec užíva

0
108