Zmluvy

Ladislav Gyurcsi- Nájomná zmluva

Kúpna zmluva

TOPSET Solutions s.r.o.

Kúpna zmluva

Zmluva o posk. dotácie zo št. rozpočtu na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Zmluva o pskytnutí ÚV SR

Kúpna zmluva - Škoda Rapid

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2022  

Vokonanie odbornej prehliadky kotolne

Modernizácia domu smútku na miestnom cintoríne v Kráľovom Brode

Oprava a odstránenie havarijného stavu oplotenia okolo ZŠ v obci Kráľov Brod

Obecný kamerový systém - Kráľov Brod

Nájomná zmluva - byt

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

Externý manažment a implementácia podporeného projektu

Obecný kamerový systém

Audit účtovnej závierky a audit súladu výročnej správy za rok 2014

Zmluva o budúcej zmluve o zabezpečení nakladania s použitými batériami a akumlátorm

predaj zariadenia Samsung S5611 a účast.programu

Nájomný byt

Nájomný byt

Finančná zábezpeka

finančná zbierka

Zmluva-MUDr

Odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávani

Zabezpečenie vykonávania úloh pracovnej zdravotnej služby

ambulantný predaj