Civilná ochrana

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí . Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej situácie.(§ 2 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov).

Prílohy