Civilná ochrana

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fkralovbrod.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2FPOSVP_2018-obce-POaFO-podnikatelia.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (§ 2 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov).

Prílohy