VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE KRÁĽOV BROD o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

0
371