Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kráľov Brod č. 5/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kráľov Brod

0
315