VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KRÁĽOV BROD č. 1/2023 o dani z nehnuteľností, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, o miestnej dani za ubytovanie a o miestnej dani za psa na rok 2023

0
164

VZN-obec-Kralov-Brod-o-dani-z-nehnutelnosti-o-miestnom-poplatku-za-KO-a-DSO-o-miestnej-dani-za-uzivanie-verejneho-priestranstva-o-miestnej-dani-2023 (4)