Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

0
101