POZOR- čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru/VIGYÁZAT!!! Fokozott tűzveszély 2021.6. 4-től

0
498

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante

V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE   ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU   na pozemkoch s porastom  v územnom obvode okresu Galanta
od 04.06.2021 o 08:00 hod. do odvolania   V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa  z a k a z u j e :

 vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,

 1. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
 2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.    

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom  z a k a z u j e  najmä:

 1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 4. vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

*******************************************************************

A Galántai Járási Tűzoltó- és Műszaki Mentőszolgálat a kialakult időjárási helyzetre való tekintettel és a tűzvédelemről szóló 314/2001 sz. törvény értelmében FOKOZOTT TŰZVESZÉLYT  HIRDET KI  a Galántai járás területén  2021. június 4., 08:00 órától égészen visszavonásig.  A fokozott tűzveszély idején mindenki köteles betartani a tűzbiztonság alapelveit.

Jogi személyeknek és vállakozó természetes személyeknek    t i l o s :

 gyúlékony anyagokat a szabadban égetni,
 1. tüzet gyújtani olyan területeken vagy helyeken, ahol a tűz elterjedhet,
 2. a gyomnövények, bokrok és fák ültetvényeinek égetése.

A természetes személyeknek    t i l o s :

 1. dohányozni vagy nyílt lángot használni olyan helyeken, ahol  fokozott tűzveszély áll fenn,
 2. a gyomnövények, bokrok és fák ültetvényeinek égetése,
 3. tüzet gyújtani olyan területeken vagy helyeken, ahol a tűz elterjedhet,
 4. indokolatlan tűzriasztást okozni, indokolatlanul felhívni a tűzoltókat vagy visszaélni a segélyhívó számmal.