Oznámenie o uložení zásielky

0
148

Oznámenie o uložení  zásielky

pre :  Štefan Czirák,  Kráľov Brod 0

V zmysle §5 zákonač.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. občanovi, ktorému bol trvalý pobyt zrušený obec doručuje písomnosť oznámením na úradnej tabuli.

Vaša písomnosť je uložená na pošte Kráľov Brod, kde si ju môžete prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia t.j.

17.6.2021 – do 6.7.2021

Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu bude táto vrátená jej odosielateľovi.

Vyvesené :  17. 6. 2021