Oznam

0
292

Podľa § 42bb Zákona č. 442/2002 Z. z. mal vlastník nehnuteľnosti alebo vlastník pozemku zákonnú povinnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu do 31. decembra 2021. Prosíme občanov aby si prekontrolovali či majú uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Podľa § 40, ods. 1., písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. môže Okresný úrad uložiť pokutu až do výšky 331.- Eur. Za priestupok sa považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, je verejná kanalizácia zriadená a ak vlastník nehnuteľnosti nemá povolený iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

 

A 442/2022 törvény 42bb. §-a értelmében az ingatlan vagy a telek tulajdonosa köteles volt megvalósítani a közcsatorna hálózatra való rákötést 2021. december 31-ig. Kérjük a lakosokat, hogy ellenőrizzék, hogy van-e érvényes szerződésük a szennyvíz közcsatornás elvezetésére. A 442/2002 törvény 40. § pontja szerint a járási hivatal 331 euróig terjedő bírságot szabhat ki, amennyiben az ingatlan vagy a telek tulajdonosa szabálysértést követ el az ingatlan bekötésének mellőzése esetén.

Prílohy