Oznámenie o uložení zásielky

0
91

Oznámenie o uložení  zásielky    pre : Michaela Kumanová,

V zmysle §5 zákonač.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. občanovi, ktorému bol trvalý pobyt zrušený obec doručuje písomnosť oznámením na úradnej tabuli. Vaša písomnosť je uložená na obecnom úrade Kráľov Brod, kde si ju môžete prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia t.j. 11.2.2021 – do 26.2.2021 počas pracovnej doby obecného úradu  –  Pondelok – Piatok  7,00-12,00 – Streda   13,00 -15,30. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu bude táto vrátená jej odosielateľovi ako nedoručená. Vyvesené :  11. 2. 2021