Zber elektronického odpadu – elektronikai hulladék gyűjtés

Vážení občania, obecný úrad Kráľov Brod v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.Zber sa uskutoční dňa 24.4.2019 od  8,00 hod. V čase od 7,00 do 8,00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 8,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz. Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

Tisztelt lakosság, a  Királyrévi  Községi  Hivatal  és  a ROVAMI  társaság községünkben elektronikai hulladék  gyűjtését  szervezi. A gyűjtés 2019.4.24-én szerdán lesz 8,00 órától. Reggel 7,00-tól 8,00-ig helyezzék ki házuk elé az öreg, feleslegessé vált elektromos és elektronikai készülékeket mind például öreg rádiók, TV készülékek, számítógépek, mosógépek, mikrohullámú sütők, hűtők, fagyasztók, porszívók, gyorsforralók, égők, elemek. Az összes berendezésnek tartalmaznia kell belső elektromos és elektronikai részét. Jól látható és hozzáférhető helyre kell tenni. Kérjük, hogy tartsák be  a feltüntetett időpontot, mert minden utcába csak egyszer fognak bemenni. Figyelmeztetés : az elektronikai hulladék értékes részeinek eltulajdonítása a 79/2015 törvény megszegésének minősül és a kihágásról a rendőrség lesz értesítve.

ZDIEĽAŤ