Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

0
46

Výzva_Sken výzvy LS Gabčíkovo

Prílohy