Oznámenie o uložení zásielky- Roman Molnár, Štefan Czirák

Oznámenie o uložení  zásielky  pre : Štefan Czirák, rok narodenia 1962

V zmysle §5 zákonač.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. občanovi, ktorému bol trvalý pobyt zrušený obec doručuje písomnosť oznámením na úradnej tabuli. Vaša písomnosť je uložená na obecnom úrade Kráľov Brod, kde si ju môžete prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia t.j. 11.06.2019 – do 26.06.2019  počas pracovnej doby obecného úradu  –  Pondelok – Piatok  7,00-12,00     13,00 -15,30.  Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu bude táto vrátená jej odosielateľovi ako nedoručená.

*********************************************************************

Obecný úrad v Kráľovom Brode oznamuje, že na pošte v Kráľovom Brode sa nachádza      doporučenú listovú zásielku na prevzatie pre Roman Molnár, bytom : obec  Kráľov Brod       Zásielku si môžete prevziať na pošte v Kráľovom Brode do 28.6.2019.Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi ako nedoručená.

ZDIEĽAŤ