Oznámenie o uložení  zásielky

0
49

Oznámenie o uložení  zásielky  pre : Roman Molnár,

V zmysle §5 zákonač.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. občanovi, ktorému bol trvalý pobyt zrušený obec doručuje písomnosť oznámením na úradnej tabuli. Vaša písomnosť je uložená na obecnom úrade Kráľov Brod, kde si ju môžete prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia t.j. 26.3.2021 – do 12.4.2021  počas pracovnej doby obecného úradu  –  Pondelok – Piatok  7,00-12,00  Streda –  13,00 -15,30.

Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu bude táto vrátená jej odosielateľovi ako nedoručená.   Vyvesené :  26. 3. 2021