Oznámenie o uložení zásielky

0
37

Oznámenie o uložení  zásielky pre :  Michaela Kumanová,  Kráľov Brod 0

V zmysle §5 zákonač.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. občanovi, ktorému bol trvalý pobyt zrušený obec doručuje písomnosť oznámením na úradnej tabuli.

Vaša písomnosť je uložená na obecnom úrade Kráľov Brod, kde si ju môžete prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia t.j. 18.8.2021 – do 3.9.2021 počas pracovnej doby obecného úradu  –  Pondelok – Piatok od 7,00-12,00  od 13,00 -15,30. Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu bude táto vrátená jej odosielateľovi ako nedoručená.  Vyvesené :  18. 8. 2021