OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

0
374

OBEC KRÁĽOV BROD
v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
o najvýhodnejšiu cenovú ponuku na prenájom nehnuteľnosti
I. Úvodné ustanovenie:
Prenájom nehnuteľnosti sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kráľov Brod.
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je:
– prenájom nehnuteľného majetku:
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Kráľov Brod, evidované na LV č. 505, parc. reg. C, parc. č. 306/10 vo výmere 133 m2 .
Predmetom prenájmu je časť z uvedenej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na parc. č. 306/10 (číslo miestnosti podľa architektúry: 1.30 SKLAD – miestnosť o výmere 76,18 m2.

obchodna-verejna-sutaz-obec-kralov-brod-najom-domu-sluzieb-28-07-2021