Informácia pre voličov- Tájékoztatás a választópolgárok részére

Informácia pre voličov
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať dňa 21. septembra 2019 od 700 hod. do 2200 hod. Miestna volebná komisia zaregistrovala dvoch kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode a to:
1. Szilárd Szomolai, 49 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
2. Andrea Takáčová, 37 r., osobná trénerka, nezávislá kandidátka
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať poradové číslo jedného kandidáta. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov môže požiadať obec na t.č. 7780 335 a v deň konania volieb miestnu volebnú komisiu na t.č. 0908727151 o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.
Tájékoztató a választópolgárok részére
2019. szeptember 21-én 700 órától 2200 lesznek a választások a helyi önkormányzati szervekbe. A helyi választóbizottság Királyrévben két képviselőjelöltet regisztrált be :
1. Szomolai Szilárd, 49 éves, magánvállalkozó, független jelölt
2. Takáč Andrea, 37 éves, magánvállalkozó, független jelölt
A helyi képviselőtestület képviselőinek választására szolgáló szavazólapon a választó egy jelölt sorszámát karikázhatja be. Az a választó, aki a választóhelyiségben komoly, elsősorban egészségügyi okokból nem képes megjelenni, jogosult megkérni a községet a 7780335 tel. számon és a választások napján a választóbizottságot a 0908727151 tel. számon a szavazás mozgóurnával történő lefolytatására.

ZDIEĽAŤ