Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 4.6.2018

Dodatok č.1

Prílohy

ZDIEĽAŤ