Oznámenie – értesítés

Tisztelt lakosság!

A galántai mezőgazdasági kamara értesíti az érdeklődőket, hogy a járási elöljáró védnöksége alatt, a járási Földhivatal alkalmazottai tájékoztatást nyújtanak a 504/2003, a földbérletet szabályozó törvény, 2017. október 18-i módosítása utáni helyzetről , amely a 1991- től 2007 -ig kapott pótföldek használóit érinti. Az érintett polgároknak, 2018. február 28-ig szükséges kérvényt benyújtani, melyben igénylik a bérleti szerződés meghosszabbítását. Utána már nincs lehetőség a kérvényezésre. A Földhivatal szakembereivel a tájékoztatás 2018. január 15-én, hétfőn lesz Galántán a városi hivatal üléstermében 13:00 órai kezdettel.
A szakelőadáson a polgároknak nem kell magukat regisztrálni.
********************************************************
Vážení obyvatelia!

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Vám oznamuje, že pod záštitou prednostu Okresného úradu Galanta a pracovníkov Okresného úradu Galanta, odboru pozemkového a lesného organizuje odborný výklad k novele zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov schváleného v NR 18.10.2017 v časti §12a, §12b týkajúce sa vysporiadania náhradne vymeraných pozemkov v rokoch 1991 – 2007 a získania podnájomných zmlúv na tieto pozemky. Novela zákona na podávanie Návrhu na začatie konania o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b určuje veľmi krátky termín a to 28. február 2018 bez možnosti ďalšieho podania.

Stretnutie s odbornými pracovníkmi z odboru pozemkového a lesného OÚ Galanta sa uskutoční v Galante vo veľkej zasadačke Mestského úradu   15. januára 2018 pondelok o 13.00 hodine.
Odborného výkladu sa môžu občania zúčastniť bez registrácie.

ZDIEĽAŤ